ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើបងប្អូនចង់ដ...

តើបងប្អូនចង់ដឹងអំពីកម្ពស់ទឹកទន្លេដែរឫទេ?

0

ដើម្បជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិមយ៖

មតិយោបល់