ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កម្លាំងនគរបាល...

កម្លាំងនគរបាលដែលខាងធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានឯកជនផ្សេងៗ ស្នើសុំ ដើម្បីការពារកន្លងមក ត្រូវដកឲ្យចូលបម្រើការនៅអង្គភាពដើមវិញ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់