ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទិដ្ឋភាពការរៀ...

ទិដ្ឋភាពការរៀបចំដាក់បាវខ្សាច់ដើម្បីការពារទឹកជំនន់ និងបូមទឹកចេញ

0

ស្ទឹងត្រែង: នៅព្រឹកថៃ្ងទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារអន្តរាគមន៍ បានរៀបចំដាក់បាវខ្សាច់ដើម្បីការពារទឹកជំនន់ និងបូមទឹកចេញពីភូមិសាស្រ្តក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង៕

មតិយោបល់