ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!! ឱសថឈ្មោះ Brudoxil Box/10*10 Capsules គ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួង ជាផលិតផលរបស់ប្រទេស INDIA

0

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឱ្យបានទូលំទូលាយផង ក្រសួងសុខាភិបាលចេញប្រកាសព័ត៌មានឱសថឈ្មោះ Brudoxil Box/10*10 Capsules គ្មានលេខបញ្ជិកា របស់គ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ b BRAWN ប្រទេស INDIA កំពុងលក់ដោយគ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

មតិយោបល់