ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការនាំចូល នាំចេញឱសថ និងផលិតផលបំប៉នសុខភាព…

0

សូមជួយស៊ែរបន្តឱ្យបានទូលំទូលាយផង!!!
ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការនាំចូល នាំចេញឱសថ និងផលិតផលបំប៉នសុខភាព ប្រតិករ បរិក្ខារពេទ្យ គ្រឿងសម្អាង …តាមប្រព័ន្ធបញ្ជតែមួយជាតិ (online) ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩៖

មតិយោបល់