ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តារាងបែងចែកពេ...

តារាងបែងចែកពេលវេលា សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា

0

តារាងបែងចែកពេលវេលា សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា និងពីបណ្ដាខេត្តមករាជធានីភ្នំពេញវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងចំនួន ១២០គ្រឿង។

សូមមើលតារាងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់