ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះៗបងប្អូនទៅ...

តោះៗបងប្អូនទៅដឹងកម្ពស់ទឹកប្រចាំថ្ងៃទាំងគ្នា…

0

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអាន និងមើលតារាងព្រឹតិ្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកខាងក្រោម៖

មតិយោបល់