ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចូលរៀនដោយឥតគិ...

ចូលរៀនដោយឥតគិតថ្លៃ នៅរបៀបប្រើប្រាស់ចុះទិដ្ឋាការ-បញ្ជិកាឱសថ…

0

ក្រសួងសុខាភិបាល: សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយផង នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង សូមអញ្ជើញលោក ស្រី ប្រធានគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណផលិតផលគ្រឿងសំអាងទាំងអស់ ដើម្បីមករៀនចុះប្រវេទន៍ផលិតផលគ្រឿងសំអាងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

សូមអញ្ជើញមកទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយឥតគិតថ្លៃនៅនាយកដ្ឋានឱសថចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ ដែលមាននៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.