ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! មន្...

ដំណឹងល្អ! មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា នឹងត្រូវដំទ្បើងបា្រក់កម្រៃ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីអនុក្រឹត្យដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់