ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាកាសធាតុត្រជ...

អាកាសធាតុត្រជាក់នៅតែបន្ត…

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអាន និងមើលខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

មតិយោបល់