ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្ដីជូនដំណ...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្សែកាប្លិ៍អាកាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

0

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្សែកាប្លិ៍អាកាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ៕

 

មតិយោបល់