-

ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ សល់ត្រឹមតែ២២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ តាមបណ្ដេញសង្គម បានឲ្យដឹងថា អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ បានកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកមកនៅត្រឹម២២ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺបានកាត់បន្ថយអស់ចំនួន៦ថ្ងៃ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។ នេះ បើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះថ្ងៃ០២ សីហា ឆ្នាំ២០១៩៕

មតិយោបល់