ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបន្ថែម...

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ងាកមកតាមដានទាំងអស់គ្នា ! កម្មករដែលរងគ្រោះ ករណីបាក់រលំអគារកម្ពស់៦ជាន់ មកពីខេត្តណាខ្លះ?

0

សូមមើលបញ្ជីឈ្មោះកម្មករ ដែលរងគ្រោះ ដោយការបាក់រលំអគារកម្ពស់៦ជាន់ ខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់