ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការដាក់ឲ្យដំណ...

ការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នៃការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្ត

0

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន៖ ការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នៃការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់