ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកបាត់ដំបង ...

អ្នកបាត់ដំបង មានដឹងថ្ងៃណា ដាច់ភ្លើងហើយឬនៅ?

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់