ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បើមានចម្ងល់ដូ...

បើមានចម្ងល់ដូចខាងក្រោមបងប្អូនក្រុងសួងអាចទាក់ទងសាកសួរបាន

0

ត្បូងឃ្មុំ:សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមប្រសិនបេីមានចម្ងល់អំពីការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ សៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅ ។

មតិយោបល់