ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ពីខែក្រោយ...

ចាប់ពីខែក្រោយទៅ នឹងមានការបំពាក់ QR CODE SCANNER លើបណ្ណសម្គាល់យាន្តយន្ត និងផ្លាកលេខ នគរបាល ងាយស្រួលត្រួតពិនិត្យ

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់