ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្ថានភាពខ្យល់...

ស្ថានភាពខ្យល់ និងកម្ទេចធូលីអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព ប្រសិនបើការស្រូបលើសកម្រិតកំណត់

0

ក្រសួងបរិស្ថាន: សេចក្ដីជូនដំណឹងពីគុណភាពខ្យល់តាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត សូមមើលខ្លឹមសារ ខាងក្រោម៖

មតិយោបល់