ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗបងប្អូន...

ត្រៀមៗបងប្អូន! មេត្តាវាងផ្លូវ នឹងមានការបិទចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្ន តាមមហាវិថីមួយចំនួន នៅរាជធានីភ្នំពេញ

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់