ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីប្រកាស...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញមួយករណីជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុ៖

0

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញមួយករណីជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុ៖

 

មតិយោបល់