ស៊ែរចែកគ្នាបងប្អូនដំណឹងល្អ! កម្មវិធីសេវាកម្មអត្តសញ្ញាណកម្ម តាមទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន…

អគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គសញ្ញាណកម្ម៖ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន និងឆ្លើយតបនូវរាល់សំណួរទាក់ទងការងារអត្តសញ្ញាណកម្ម
សូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ ខាងក្រោមដោយឥតគិតថ្លៃ៖
-សម្រាប់ប្រព័ន្ធ សែលកាត ០១៧ ៨៩៨ ៩១៥
-សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សេងៗ ១៨០០ ២០ ៨៩១៥ ឬ
លោកអ្នកដាក់បញ្ជូល Download កម្មវិធី GDI Eservices តាមរយ: Link ខាងក្រោម៖

មតិយោបល់