ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមចំណាំបងប្អ...

សូមចំណាំបងប្អូន! ជៀសវាង ទទួលព័ត៌មានមិនពិត នាំជ្រួលច្របល់! គណនី/ទំព័រហ្វេសប៊ុក (Account / Facebook Page) ទាំងនេះ មិនបាននចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានទេ

0

អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានសូមបង្ហាញជូនសាធារណជននូវគេហទំព័រ គណនី/ទំព័រហ្វេសប៊ុក (Account / Facebook Page) ដែលមិនមានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មាន ហើយបានធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាដោយមិនមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់