ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនអនុ...

សូមបងប្អូនអនុវត្តន៍តាមសារអប់រំភ្ជាប់មកជាមួយនេះ …

0

ក្រសួងសុខាភិបាល: យោងតាមផេកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង​ CDC សូមបងប្អូនអនុវត្តន៍តាមសារអប់រំភ្ជាប់មកជាមួយនេះ …
ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងលេខ៖ ១១៥ ៕

មតិយោបល់