ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ...

ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនាំចូល ការផលិត និងការចែកចាយនូវផលិតផល ឱសថ គ្រឿងសម្អាងក្លែងក្លាយ

0

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសខាងក្រោម៖

មតិយោបល់