ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីខេត្ត...

អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ សូមឲ្យម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ រុះរើត្រង់ស្វូរដែលប៉ះពាល់ការពង្រីកផ្លូវឲ្យទាន់ពេលវេលា មិនដូច្នេះនឹងផ្អាកផ្គត់ផ្គង់បណ្ដោះអាសន្ន

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់