ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងអប់រំ យ...

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីទ្បា នឹងរៀបចំពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សតអធិការអប់រំជំនាន់ទី៤ និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងជំនាន់ទី៦…

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់