ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀម និងប្រុ...

ត្រៀម និងប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូន នឹងអាចមានបាតុភូតផ្គររន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ កើតមានចាប់ពីដើមខែមេសានេះ

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់