ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅព្រឹកនេះក្រ...

នៅព្រឹកនេះក្រុងព្រះសីហនុ មានភ្លៀងធ្លាក់

0

ព្រះសីហនុ: នៅព្រឹកថៃ្ងទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយនៅក្រុង/ខេត្តព្រះសីហនុ។

មតិយោបល់