ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស៊ែរ១ៗ មានបងប...

ស៊ែរ១ៗ មានបងប្អូនណាស្គាល់ ឬម្ចាស់បានឃើញ សូមយកអត្តសញ្ញាណវិញផង

0

សៀមរាប: មានប្រជាពលរដ្ឋរើសបាន នៅតាមផ្លូវ បើមានបងប្អូនណាស្គាល់ ឬម្ចាស់បានការផ្សព្វផ្សាយនេះ សូមឡើងមកយកនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់គោកចក អាចទំនាក់ទំនងបានតាមទូរស័ព្ទ៖០៦៦ ៣៧៧ ៤៤៤៕

មតិយោបល់