ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅអាងទឹកតាម៉ុ...

នៅអាងទឹកតាម៉ុកកម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន

0

ឧត្តរមានជ័យ: ស្ថានភាពទឹក នៅអាងទឹកតាម៉ុក វេលាម៉ោង ៦:២០នាទីព្រឹក នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង កម្ពស់ទឹកក្នុងអាង ៣,៩០ម៉ែត្រ ធៀបនិងថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ កើនឡើង ០,០៧ម៉ែត្រ ។ កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ កម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន ៤,២០ម៉ែត្រ ៕

មតិយោបល់