ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្នព្យុះទី២១ ដែលជះឥទ្ធិពលពីប្រទេសវៀតណាម ដល់ប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសអ្នកនៅតំបន់មួយចំនួនដូចជា…

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់