ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រកាសរកសា...

សូមប្រកាសរកសាច់ញាតិ របស់លោកយាយ ដូចក្នុងរូបថតនេះផង

0

ព្រះសីហនុ: ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ សូមប្រកាសរកសាច់ញាតិ របស់លោកយាយ ដូចក្នុងរូបថតនេះ មានឈ្មោះ ទន់ ស្សុីយ អាយុ៦៩ឆ្នាំ ដែលលោកយាយបានវង្វេងកូនតាំងពី១២ថ្ងៃត្រង់ បច្ចុប្បន្នកំពុងស្នាក់នៅក្នុង ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់លេខ៤ បើសាច់ញាតិបានឃើញសូមទៅទទួលយកលោកយាយនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់លេខ៤៕

 

មតិយោបល់