សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅលើស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល០៣ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក…

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ: សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅលើស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នរយ:ពេល០៣ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីជួសជុលកម្រាលស្ពាន ដោយត្រូវកាយបកកៅស៊ូចាស់ចេញ រួចអ៊ុតកៅស៊ូថ្មីវិញ។

មតិយោបល់