ឥទ្ធិពលកូនព្យុះ អ៊ិន-ហ្វា ធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់៨កក្កដា មានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើន…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់