-

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ លាយឡំនឹងខ្យល់ខុសពីធម្មតាចាប់ពីថ្ងៃទី២៤-៣០វិច្ឆិកា…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់