-

សូមជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់ម៉ូតូ មានភិនភាគលេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន ព្រមទាំងស្លាកលេខ សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម

យោងតាមផេករបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសូទ្រនិគម បានឲ្យដឹងថា សូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រសិនជាមានបាត់ម៉ូតូ ដែលមានភិនភាគ លេខតួ/លេខម៉ាសុីន ព្រមទាំងស្លាកលេខ ដូចខាងក្រោម :
១.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០២១ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 6016054 គ្មានស្លាកលេខ
២.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០១០ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 8468731 ស្លាកលេខ សៀមរាប 1AI-2899
៣.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 5722622 គ្មានស្លាកលេខ
៤.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០២២ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 6125827 គ្មានស្លាកលេខ
៥.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០២១ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 6019303 ស្លាកលេខ សៀមរាប 1AM-1756
៦.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០១៨ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 5228943 គ្មានស្លាកលេខ
៧.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០២១ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 6024876 គ្មានស្លាកលេខ
៨.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០១៦ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 9633352 ស្លាកលេខ កំពង់ស្ពឺ 1H-2432
៩.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០២១ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 6002997 ស្លាកលេខ សៀមរាប 1AL-1491
១០.ម៉ូតូម៉ាក វេវ ស៊េរីឆ្នាំ២០១៩ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 0071362 គ្មានស្លាកលេខ
១១.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០១៦ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 9668788 ស្លាកលេខ សៀមរាប 1X-1599
១២.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០២១ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 6111821 ស្លាកលេខ សៀមរាប 1AL-8548
១៣.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០០៩ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 5377996 ស្លាកលេខ 1AD-6550
១៤.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាមូ (Moov) លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 5116037 ស្លាកលេខ សៀមរាប 1X-6494
១៥.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០១៨ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 9837648 ស្លាកលេខ ភ្នំពែញ 1BN-4921
១៦.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០២១ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 6020289 ស្លាកលេខ សៀមរាប 1AL-5510
១៧.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០២១ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 5893541 ស្លាកលេខ ស្វាយរៀង 1Q-5905
១៨.ម៉ូតូម៉ាកហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០១៩ លេខតួ/លេខម៉ាស៊ីន 5464998 ស្លាកលេខ សៀមរាប 1AJ-2382
១៩.ម៉ូតូហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០១៩ លេខម៉ាសុីន 5575771 ផ្លាកលេខ សៀមរាប 1AG 5471
២០.ម៉ូតូហុងដាឌ្រីម ស៊េរីឆ្នាំ២០២២ លេខម៉ាសុីន 6172003 គ្មានផ្លាកលេខ ។

សូមអញ្ជើញធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកក្រុមការងារយើងខ្ញុំនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសូទ្រនិគម តាមប្រពន្ធ័ទូរសព្ទ័លេខ :
☎️ បរចាំបញ្ជា 097 778 0125
☎️ អធិការរង ទទួលព្រហ្មទណ្ឌ 092 515 356 / 088 8 515 356៕

 

មតិយោបល់