ព័ត៌មានជាតិ

ឆាប់ឡើងទាញយក Asphalt 6 ពី App Store

ត្រឡប់ទៅកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកា យើងឃើញថា ក្រុមហ៊ុន Gameloft បានដាក់ឲ្យទាញយកនូវហ្គេមប្រណាំងរថយន្ត Asphalt 6: Adrenaline សម្រាប់ iOS នៅលើ App Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែកាលនោះក្រុមហ៊ុនបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការទាញយក។ ឥឡូវនេះ ក្រុមហ៊ុនបានដាក់ឲ្យទាញយកម្តងទៀតដោយឥតថ្លៃ ខណៈដែលកាលបរិច្ឆេទមុនត្រូវបានផុតកំណត់។

ឆាប់ឡើងសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រើ iPhone, iPod Touch ឬ iPad ដែលមាន iOS ចាប់ពី 3.1.3 ឡើង។

មតិយោបល់