ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ១៥នាក់(អូមីក្រុង) ជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 15 (អូមីក្រុង) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 13 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ (01 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន»
– អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៥ នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,464 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,874 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,009 នាក់

មតិយោបល់