ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រាជធានីភ្នំពេ...

រាជធានីភ្នំពេញនឹងមានករណីដាច់ភ្លើង នៅតាមតំបន់មួយចំនួន នាថ្ងៃទី១៧ ដល់ ២០ ខែវិច្ឆកា

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមអគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

%e1%9e%97%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9f%86%e1%9e%96%e1%9f%81%e1%9e%89 %e1%9e%97%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9f%86%e1%9e%96%e1%9f%81%e1%9e%89%e1%9f%a1

មតិយោបល់