ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា សង្គ្រាមថាមពល...

សង្គ្រាមថាមពលថ្ម រវាងទូរស័ព្ទដៃវ័យឆ្លាតប្រចាំឆ្នាំ២០១៦?

0

o5ezap7sqlq3n3s3shb8sf-970-80

តើលោកអ្នកចង់បានថ្ម ដែលមានថាមពលប្រើប្រាស់ បានយូរអង្វែង សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ដែរឬទេ? ពួកយើងបានលើកយកទូរស័ព្ទដៃកំពូលចំនួន ៦ គ្រឿងយកមកធ្វើតេស្ត ដើម្បីស្វែងយល់ថា តើទូរស័ព្ទដៃមួយណាមានថាមពលថ្មយូរជាងគេបំផុត? សមាសភាពទូរស័ព្ទដែលត្រូវលើកយកមកមានដូចជា៖ iPhone 7, Samsung Galaxy S7, Google Pixel, HTC 10, Sony Xperia XZ និង LG G5 ។
សូមអភ័យទោសចំពោះ ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដែលមិនបានរាប់បញ្ចូលការប្រកួតនេះ!

នេះជាលទ្ធផលនៃការប្រកួត ក្រោយពេលបញ្ចប់៖

• លេខ ១ គឺ SAMSUNG GALAXY S7 រយ:ពេលប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ ៥ ម៉ោង ២១ នាទី
• លេខ ២ គឺ LG G5 រយ:ពេលប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ ៥ ម៉ោង ០០ នាទី
• លេខ ៣ គឺ GOOGLE PIXEL រយ:ពេលប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ ៤ ម៉ោង ៤៧ នាទី
• លេខ ៤ គឺ HTC 10 រយ:ពេលប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ ៤ ម៉ោង ៤៥ នាទី
• លេខ ៥ គឺ SONY EXPERIA XZ រយ:ពេលប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ ៤ ម៉ោង ៤១ នាទី
• លេខ ៦ គឺ IPHONE 7 រយ:ពេលប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ ៣ ម៉ោង ៤៤ នាទី

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងរកកំពូលទូរស័ព្ទដៃ ដែលមានថាមពលថ្មយូរអង្វែងដាច់គេ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦៖