ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

ស្វែងរកព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ថ្ម របស់ Mac និង ឧបករណ៍ iOS

ជាការពិតណាស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ iOS ឬ Mac មិនថាទិញថ្មីឬមួយទឹកនោះទេ ច្បាស់ជាចង់ដឹងថាថ្មកាន់ដែរឬអត់ ហើយធ្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីហើយឬនៅ។

ធម្មតាថ្មចេញពីរោងចក្រភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ភាគច្រើនកាន់ថ្មបានយូរជាងថ្មបានផ្លាស់ប្ដូរ ប៉ុន្តែក៏អាស្រ័យទៅលើចំនួនការសាកបញ្ចូលចរន្តអគ្គីសនីផងដែរ។

Post Tech បង្ហាញពីកម្មវិធីមួយដែលអាចឲ្យលោកអ្នកស្វែងរកព័ត៌មានទាំងនេះបានតាមរយៈកម្មវិធី coconut Battery ដែលអាចដំណើរការបាននៅលើ Mac OSx ប៉ុណ្ណោះ។

នេះជាផ្ទាំងបង្ហាញអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ Mac

នេះជាផ្ទាំងបង្ហាញអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ iDevice

ចុងក្រោយនេះជាផ្ទាំងបង្ហាញ រក្សាទុកព័ត៌មានអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ Mac

មតិយោបល់