ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ក្រុមហ៊ុន ៤ ទ...

ក្រុមហ៊ុន ៤ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណរុករករ៉ែលោហៈ នៅខេត្តក្រចេះ កំពង់ធំ មណ្ឌលគីរី និងកំពត

0

កាលពីម្សិលមិញនេះ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានប្រកាសលទ្ធផលក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវបានជ្រើសរើស និងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករករ៉ែលោហ: នៅខេត្តក្រចេះ ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តកំពត។

ក្រុមហ៊ុន ដែលមានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងមានសិទ្ធិអាទិភាព ដើម្បីបន្តអនុវត្តនីតិវិធី នៅក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករករ៉ែលោហ: រួមមាន៖

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមប្រធានក្រុមហ៊ុន អញ្ជើញមកទំនាក់ទំនងជាមួយ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការស្វែករុករករ៉ែ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ ក្នុងរយ:ពេលយ៉ាងយូរ ១៥ថ្ងៃ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃលិខិតនេះ។

ក្នុងករណី ក្រុមហ៊ុនពុំបានចូលមកទំនាក់ទំនងបន្តនីតិវិធីស្របតាមការកំណត់ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ចាត់ទុកថា ក្រុមហ៊ុនបានបោះចោលសិទ្ធិអាទិភាពរបស់ខ្លួន ក្នុងការទទួលអាជ្ញាបណ្ណនេះ៕

មតិយោបល់