គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មានតែ ៧ប៉ុណ្ណោះ អាចទទួលប្រាក់បញ្ញើពី សាធារណជន

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះ ឲ្យដឹងថា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  នៅកម្ពុជា មានតែ ៧ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចទទួលប្រាក់បញ្ញើពី សាធារណជន។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំង ៧ រួមមាន៖

ក្រៅពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំង ៧ ខាងលើ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ ដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួល ប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនឡើង ទោះជាក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយ៕

មតិយោបល់