ពាក្យអានដូចគ្នា តែន័យខុសគ្នា( Homophones )ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះ

ពាក្យអានដូចគ្នា តែន័យខុសគ្នា( Homophones )ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះ នៅថ្ងៃនេះ យើងរៀនពាក្យអានដូចគ្នា តែន័យខុសគ្នាក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនង...

អាហារូបករណ៍ Fulbirght TEA ​ សម្រាប់​គ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

អាហារូបករណ៍ Fulbirght TEA ​ សម្រាប់​គ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨- កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ ៖ ថ្ងៃ​ទី៣១​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៨ - សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://...

វិញ្ញាសាប្រវត្តិវិទ្យាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសាប្រវត្តិវិទ្យាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

ឱកាសកម្មសិក្សានៅលេខាធិការដ្ឋាន SEAMEO រយៈពេលខ្លីដល់និស្សិតកម្ពុជា ឆ្នាំសិក្សា២០១៨

ឱកាសកម្មសិក្សានៅលេខាធិការដ្ឋាន SEAMEO រយៈពេលខ្លីដល់និស្សិតកម្ពុជា ឆ្នាំសិក្សា២០១៨ - កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ - ដាក់ពាក្យ ៖ http://internship.sea...

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ(Verb)ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់(Preposition)ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ(Verb)ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់(Preposition)ក្នុងភាសាអង់គ្លេស  នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវការប្រើប្រាស់ កិរិយាសព្ទ ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលគេ...

វិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេស (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ )ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេស (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ )ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់ 

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់  ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា នៅវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរចេះរូបមន្តទាំងនេះ ព្រោះ...

ពាក្យទាក់ទងនឹងតួនាទីមួយចំនួនដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នករៀនអង់គ្លេស

ពាក្យទាក់ទងនឹងតួនាទីមួយចំនួនដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នករៀនអង់គ្លេស ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នក ពូកែ​...

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ និងសរសេរ 

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ និងសរសេរ  នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវពាក្យមួួយចំនួន ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពាក្...

វិញ្ញាសាគីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ )ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសាគីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ )ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ប្រចាំរាជធានីខេត្ត និងទូទាំងប្រទ...

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ប្រចាំរាជធានីខេត្ត និងទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ ២០១៨ ការប្រឡងសិស្សពូកែប្រចាំរាជធានី ខេត្ត ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្...

ពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចេះក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង

ពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចេះក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្ន...

ពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចេះក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង

ពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចេះក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្ន...

ពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចេះក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង

ពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចេះក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្ន...

របៀបសរសេរឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់

របៀបសរសេរឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ខាងក្រោមនេះជាតារាងសរសេរឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស។ វាពិតជាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ ព្រោះពេលធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ អ្នកត្រូវសរសេរ ឈ្មោះអ្នកទាំងភាសាខ្មែរ និង...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងធ្វើការជ្រើសរើសប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន០២រូបដើម្ប...

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ និងសរសេរ 

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ និងសរសេរ នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវពាក្យមួួយចំនួន ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពា...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត​ទៅ​សិក្សានៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩ “Au...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត​ទៅ​សិក្សានៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩ “Australia Awards Scholarship 2019”រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ផ្ដល់...

ព្រឹត្តិការណ៍ “ការ​អប់រំ​ស្ទែម (STEM) សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​​សកល ដើម្បី​សម្រេច​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចិរ...

​ព្រឹត្តិការណ៍ "ការ​អប់រំ​ស្ទែម (STEM) សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​​សកល ដើម្បី​សម្រេច​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចិរភាព​" ​​(STEAM Education for Global Citizenship to Achieve the SDGs)- ក...

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនជួយឲ្យអ្នកពូកែ​ទាំងក្នុងការនិយាយ និងការស្តាប់

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនជួយឲ្យអ្នកពូកែ​ទាំងក្នុងការនិយាយ និងការស្តាប់ យើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នក ពូកែ​ទាំងក្នុងក...

អត្ថបទផ្សេងៗ