អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត​ទៅ​សិក្សានៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩ “Australia Awards Scholarship 2019”

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត​ទៅ​សិក្សានៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩ “Australia Awards Scholarship 2019”

រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍ (AAS) សម្រាប់​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា សាធារណជន អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​វិស័យ​ឯកជន ។

– ចាប់ផ្ដើម​ទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី១ ខែ​កុម្ភ: ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៨
– ទាញយក​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​បេក្ខជន​កម្ពុជា ៖https://goo.gl/YpK1oT ឬ www.australiaawardscambodia.org

មតិយោបល់