ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ការធ្លាក់ចុះត...

ការធ្លាក់ចុះតម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស Apple

0
103168012-img_0559-530x298

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បត៌ គឺជាថ្ងៃមិនល្អមួយ សម្រាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស Apple បានធ្លាក់ចុះ ២,៩ ភាគរយ ដែលបានហៅថាជាភាគហ៊ុន FANG (FANG stocks) ហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជា Facebook, Amazon, Netflix and Google ក៏បានធ្លាក់ចុះ ១,៩៣ ភាគរយផងដែរ ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Amazon វិញបានធ្លាក់ចុះ ៥,៥៣ ភាគរយ។

ក្រុមហ៊ុន Apple , Facebook, Amazon និង Netflix បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ ១០ ភាគរយ ដែលកាលពី៥២សប្តាហ៍ចុងក្រោយមានអាត្រាភាគហ៊ុនខ្ពស់។

តារាងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple៖

1478794931_aapl

មតិយោបល់