ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា iCloud លួចរក្...

iCloud លួចរក្សាទិន្ន័យខលនៅលើ iPhone ប្រទេសរុស្សី

0
cloud-e1362923103499

ក្រុមហ៊ុនបង្កើតកម្មវិធីមួយ នៅប្រទេសរុស្សីឈ្មោះថា Elcomsoft ថ្ងៃនេះ បានលើកឡើងពីកម្មវិធីល្មើសមួយ នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone ដែលទាញយកទិន្ន័យពីការខលនៅលើ iPhone តាមរយ:គណនី iCloud ស្រង់យកផលប្រយោជន៍ ដោយក្រុមហ៊ុន Apple បានតម្កល់ទិន្ន័យទាំងនោះ នៅលើបណ្តាញ iCould ហើយទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ ឬ មិនចង់ក៏ដោយ។

តើវាជាផ្នែកមួយដ៏អាក្រក់ឬ? បើសិនជាយើងមិនអាចបិទការទាញយកកំណត់ហេតុខលចេញពី iCloud នោះ ឬទាល់តែយើងចាកចេញពី iCloud (Sign out iCloud)តែម្តង៕

មតិយោបល់