ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត សួនល្ពៅ Binh ...

សួនល្ពៅ Binh Tan ជាឧទ្យានថតរូបដ៏ពេញនិយម នៅរដូវកាល Halloween របស់យុវវ័យ

0

វៀតណាម: សួនល្ពៅមួយនៅទីក្រុង សៃហ្គន ប្រទេសវៀតណាម មានភាពទាក់ទាញយុវវ័យ ប្រុសស្រី ក្មេងៗ នៅរដូវកាល បុណ្យ Halloween ឆ្នាំនេះ ។ នេះដោយយោងតាមគេហទំព័រ Kenh 14 នៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ។

យ៉ាងណាមិញ នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ពិធីបុណ្យ Halloween បានក្លាយជាថ្ងៃឈប់សម្រាក សម្រាប់យុវវ័យជាច្រើន នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ។

ទោះជាយ៉ាងណាដោយសារតែមាន លំហូចូលវប្បធម៌បរទេសមួយចំនួន នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ភាគច្រើន នៃយុវវ័យពេញនិយម នឹងជ្រួលជ្រើមតាមភាពសប្បាយស៊ីវិល័យ រៀបចំតែងខ្លួនជាបិសាច ខ្លះជាគ្រូធ្មប់ ពិសេសទៀតនេះគឺមើលទៅបែបឃ្យូតៗ តាមស្ទាយយុវវ័យសម័យថ្មីតែម្ដង នៅថ្ងៃបុណ្យ Halloween ។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា នៅឆ្នាំនេះកន្លែងបុណ្យ Halloween ដ៏ធំនឹងមានមនុស្សចូលរួមច្រើន គឺនៅក្នុងសួនល្ពៅមួយ នៅទីក្រុង សៃហ្គន ៕

%e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-1 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-2 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-3 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-4 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-5 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-6 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-7 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-8 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-9 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-10 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-11 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-12 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-13 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-14 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-15 %e1%9e%9f%e1%9e%bd%e1%9e%93%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%85-16

មតិយោបល់