ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងនៅតំ...

ដាច់ភ្លើងនៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងខេត្តសៀមរាប

0

សៀមរាប: យោងតាមលិខិតលេខ ២៧៧ អ.សរ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត នៅតំបន់មួយចំនួន តាមពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់