ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងតំបន...

ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន នៅខេត្តសៀមរាបពីរថ្ងៃ

0

សៀមរាប: យោងតាមអគ្គិសនីជាតិខេត្តសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន តាមពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់